Muudatused abivahendite hüvitamistingimustes alates 1.maist 2022

1.mail 2022 jõustusid sotsiaalhoolekande seaduse muudatused, mille järel hakkab üla- ja alajäsemeproteese ning hülsse hüvitama üksnes sotsiaalkindlustusamet (SKA). Seoses sellega ei ole alates maist üla- ja alajäsemeproteesi soetamisel enam vaja puude raskusastme või töövõime languse olemasolu. Riigipoolse soodustusega üla- ja alajäsemeproteeside soetamiseks on edaspidi vaja paberkandjal abivahendi tõendit, millel on esitatud info, millist proteesi inimene vajab.

Tõendi üla- ja alajäseme proteesile saavad välja kirjutada nii perearstid, eriarstid, üldarstid kui ka arst-residendid. Samuti võib proteesi vajadus olla välja toodud inimesele koostatud rehabilitatsiooniplaanis.

Tõendile on vaja märkida konkreetse abivahendi nimetus (nt sääreprotees), kirjeldus või abivahendi ISO-kood (näiteks ISO-kood 06.24.09 sääreprotees).

Hülssidele tõendit välja kirjutada ei ole vaja, kuna hülsside saamise eelduseks on proteesi tehing. Abivahendi tõendi vormina võib kasutada asutuse enda vormi.

Muudatuse jõustumise järel on esmaproteesi vajajal võimalik SKA süsteemist kohe saada esimene protees juba loetelus oleva I-IV aktiivsusgrupi alt (tulenevalt isiku taastumisest, füüsilisest aktiivsusest, liikumiskeskkonnast, tööhõivest jms), mistõttu ei looda SKA abivahendite loetellu eraldi esmaste proteeside ISO-koode. Kui inimene on esimese proteesiga kohanenud ning vajab aasta või paari aasta pärast aktiivsemat proteesi, on võimalik proteesi komponendid (nt laba, põlvesõlm) aktiivsemate vastu välja vahetada või taotleda erimenetluse teel uus aktiivsem protees.

Esmase proteesi saajatele luuakse eraldi esmaste hülsside ISO-koodid. ISO-koodid luuakse nii lamineeritud kui silikoonist alajäsemehülssidele ning esmaproteesikandjal on võimalik soetada viie aasta jooksul kaks hülssi ühe kehapoole kohta. Tegemist on ISO-koodidega, mis on mõeldud ainult esmakordse jäsemeproteesi saajale kasutamiseks üks kord viie aasta jooksul. Loodavatele koodidele kehtivad samad piirhinnad, mis tavapärastele hülssidele. Pärast esmaste hülsside soetamist saab isik hülsse tavapäraste hülssi koodide alt.

NB!

Enne 1.maid 2022 koostatud meditsiiniseadme retsepti (digiretsept) alusel on võimalik esmaseid proteese ja kordushülsse soetada meditsiiniseadme retsepti kehtivuse lõpuni, kuid mitte kauem kui 31.detsembrini 2022.a. Digiretsepti alusel valmistatud proteeside ja hülsside eest maksab Eesti Haigekassa.

Seni kehtinud sotsiaalhoolekande seaduse alusel oli 16-17- aastaste töövõime kaotusega lastele abivahendi soetamisel soodustuse protsent olenevalt abivahendist 40-90%.
Alates 1.maist 2022 on kõigil 16-17- aastastel, kellel on tuvastatud üksnes töövõime langus, soetada kõiki abivahendite loetelus olevaid abivahendeid 90 protsendilise soodustusega.

Muudatusi tehti ka abivahendi vajaduse tuvastajate osas. Alates mai kuust saavad ortopeediliste jalatsitele esmatõendid väljastada ka füsioterapeudid. Puude raskusastmeta lastele see ei rakendu ning neil on vaja jätkuvalt ortopeediliste jalatsite soetamiseks eriarsti tõendit.

Pane tähele!

1.jaanuaril 2022 hakkas ortoose (sh tallatugesid) rahastama haigekassa ja nende soetamise aluseks on meditsiiniseadme kaart, mida saavad välja kirjutada pere- ja eriarstid.
Retsepti välja kirjutamisel peab arst veenduma, et inimese tervislik seisund vastab meditsiiniseadmete loetelus sätestatud tingimustele.

Täpsemalt loe haigekassa kodulehelt (www.haigekassa.ee/inimesele/meditsiiniseadmed/meditsiiniseadmete loetelu – 2022-aastal).*

Abivahendite hüvitamine riigipoolse soodustusega

Sotsiaalkaitse ministri 21.12.2015.a. määruse nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“

ABIVAHENDI HÜVITAMINE RIIGIPOOLSE SOODUSTUSEGA

  •  Lastele, kellel on tuvastatud puue. Kuni 18.aastased puudega lapsed saavad abivahendi soetamisel riigipoolset soodustust 90%.
  •  Lastele, kellel ei ole tuvastatud puuet, kuid on väljastatud eriarsti tõend abivahendi vajaduse kohta. Kuni 18-aastased puudeta lapsed saavad abivahendi soetamisel riigipoolset soodustust 50%.
  •  Lastele (16-17-aastased), kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime. 16-17-aastased osalise või puuduva töövõimega lapsed saavad abivahendi soetamisel riigipoolset soodustust 90%.
  •  Tööealistele, kellel on tuvastatud kas
    -osaline või puuduv töövõime – puue

 

Tööealised inimesed saavad abivahendi soetamisel riigipoolset soodustust 40-90%. 18-26-aastased õppivad puudega või osalise/puuduva töövõimega inimesed saavad abivahendi soetamisel riigipoolset soodustust 90%.

  •  Vanaduspensiooniealistele inimestele, kes on 64-aastased ja vanemad
    Vanaduspensiooniealised saavad abivahendi soetamisel riigipoolset soodustust 40-90%.

 

Lisaks saavad riigipoolse soodustusega abivahendeid soetada arsti tõendi alusel inimesed, kes vajavad

  •  üla- või alajäsemeproteesi ja proteesihülssi.Abivahendi ettevõttest riigipoolse soodustusega abivahendi ostmiseks läheb vaja paberkandjal abivahendi tõendit. Abivahendi tõend näitab, milliseid abivahendeid vajate.

Tõendi saamiseks pöörduge perearsti, üldarsti, arst-residendi või eriarsti poole. Abivahendi ettevõttes esita isikut tõendav dokument.

 

Lisa:

Abivahendite loetelu (tervise- ja tööministri 25.04.2022 määruse nr 37 sõnastuses)

Tervise- ja tööministri 17.12.2021 määrus nr 50 „Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetellu ja meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord“